Chalupa Daisy Posázaví: rekreační ubytování blízko Prahy

Ubytovací řád

Vážení návštěvníci. Níže je uveden ubytovací řád. Tento řád je povinen dodržovat každý ubytovaný bez výjimek. Prosíme o pečlivé přečtení.

 • K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen ihned při příchodu předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
 • V celém objektu je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ a používání ohně. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné ve venkovních prostorech. Kouření v jakékoliv části objektu se pokutuje 2000,-Kč.
 • Rozdělávání ohně pouze na vyhrazeném ohništi.
 • V době od 22:00 do 7:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid.
 • V chalupě nesmí hosté bez souhlasu majitele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Musí dodržovat zásady bezpečnosti.
 • Host je povinen před opuštěním objektu uzavřít vodovodní kohoutky, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna a zamknout dveře.
 • Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chalupy, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.), včetně věcí ponechaných v zaparkovaných autech. Za klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá ubytovaný sám.
 • Pronajímatel nenese zodpovědnost za zdraví ani život hostů. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat v apartmánech děti do 10ti let bez dozoru dospělé osoby. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí chalupy z hlediska možnosti úrazu na náledí.
 • V celém objektu a okolí je nutno udržovat čistotu a běžný pořádek.
 • Veškeré závady a nedostatky, jakož i vznik požáru, host neprodleně hlásí poskytovateli ubytovacího zařízení. Závady a poškození způsobené hosty jsou hosté povinni odstranit na vlastní náklady nebo uhradit případnou opravu (pokud neprokáží, že závadu či poškození nezavinili).
 • V zimní sezóně je přístupová cesta k chatě protahovaná, ale přesto vám doporučujeme vzít si s sebou sněhové řetězy. Samozřejmě záleží na momentálních sněhových podmínkách.
 • V den odjezdu pronajímatel přebraný objekt zkontroluje a přebere. Nájemce plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu. Ztráta klíče se účtuje 500 Kč (or 25 Eur). Pokud dojde k jakémukoliv poškození objektu v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení či vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit v plné výši původní ceny. Rozsáhlejší škody musí být uhrazeny nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
 • Ubytovatel může před uplynutím sjednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, ubytovací řád nebo dobré mravy. V těchto případech nemá host nárok na vrácení částky za nevyčerpanou dobu pobytu.