Chalupa Daisy Posázaví: rekreační ubytování blízko Prahy

Všeobecné podmínky pro pobyty

1. Vznik smluvního vztahu

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen klient) a majitelem chalupy OTHP s.r.o., IČO 03878198 (dále jen pronajímatel) se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Smluvní vztah vzniká na základě závazné písemné objednávky pobytu, kterou pronajímatel potvrdí emailem. Obdržením potvrzené objednávky klient souhlasí s tím, že je seznámen se základními informacemi v prezentaci na webu a se všeobecnými a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob zodpovídá klient.

2. Sezóny a délka pobytu

Sezóny jsou rozděleny na letní, letní předsezónní, posezónní, a mimo sezonní cenu. Délka pobytu se uskutečňuje většinou v týdenních turnusech, mimo sezónní pobyty můžou být i víkendové, nebo zkrácené, dle konkrétní domluvy s pronajímatelem. Převzetí objektu je v den nástupu pobytu mezi 14 – 18 hod. Ukončení pobytu je poslední den pronájmu do 10 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

3. Objednání pobytu a potvrzení rezervace

Pobyt lze objednat emailem. Klient je povinen při objednání nahlásit přesný termín, počet osob a dětí, popř. další specifikace ke konkrétnímu pobytu. Pokud je poptávaný termín volný, potvrdí pobyt pronajímatel emailem. Rezervace termínu se stává platnou připsáním zálohy na bankovní účet pronajímatele.

4. Ceny služeb a jejich úhrada

a) Uvedené ceny zahrnují ubytování, spotřebu vody, toaletní papír, povlečení, ručníky, mycí a čisticí prostředky pro koupelnu, použití pračky, myčku a úklid po odjezdu.

b) Rekreační poplatek obci ve výši 21 Kč za osobu za den vztahující se k osobám ve věku od 18 do 65 let, který je hrazen při nástupu pobytu.
Poplatek za energii ve výši 9 Kč za 1 KWh podle spotřeby.
Domácí mazlíček na dotaz podle velikosti za příplatek 150 Kč za den.
Dále majitel při nástupu pobytu vybírá kauci ve výši 5000,- Kč, kterou při ukončení pobytu vrací v plné výši, pokud nedošlo k poškození majetku.
Sauna je k dispozici po dohodě s majitelem a úhradě na místě v hotovosti.

c) Zálohy na pobyt se hradí převodem na účet, výše zálohy: 5000,- Kč. Po zaslání poptávky vám zašleme e-mail s fakturou ve výši 5000,- Kč. Zaplacením zálohy je váš pobyt rezervován. Zaplacením zálohy také souhlasíte s pravidly ubytování. Doplatek se platí bezhotovostně převodem na účet ubytovatele, nejpozději však 14 dní předem musí být částka připsána na účet ubytovatele. Pokud vytvoříte rezervaci méně než 14 dní před datumem příjezdu, bude vám zaslána faktura k zaplacení na celou částku. Vratná kauce se platí vždy v hotovosti.

5. Povinnosti klienta

Klient je povinen včas uhradit dohodnuté zálohy a dodržet sjednané podmínky pobytu (objednaný počet osob) a v případě jakékoliv změny ihned informovat pronajímatele. V případě porušení dohodnutých podmínek má pronajímatel právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit. Dále je klient povinen důkladně se seznámit se stavem objektu při nástupu. Na dodatečné reklamace nebude brán zřetel (s výjimkou vad skrytých). Chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizením a dodržovat pokyny pronajímatele. Objekt odevzdat ve stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, má pronajímatel právo na přiměřenou srážku z vratné kauce. Pobytu se může zúčastnit maximálně 6 osob, z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let. Pobyt se zvířetem pronajímatel umožňuje po dohodě. Objekt je striktně nekuřácký.

6. Práva klienta

Klient má právo kdykoliv od rezervace odstoupit, a to výhradně písemnou formou. Zrušení smluvního vztahu nastává okamžikem doručení tohoto dokladu pronajímateli. V platnost vstupují níže uvedené stornovací podmínky. Stornovací podmínky se neúčtují, pokud si za sebe klient zajistí náhradu. Při vážném porušení ubytovacích podmínek ze strany pronajímatele má klient právo po ukončení pobytu požadovat slevu. Za technický i hygienický stav vždy odpovídá pronajímatel.

7. Stornovací podmínky

Při zrušení objednaného pobytu má pronajímatel právo účtovat následující stornopoplatky:
Stornování nad 30 dní před počátkem pobytu – vrací se záloha ve výši 100 %.
Stornování 30 – 15 dní před počátkem pobytu – vrací se záloha ve výši 50 %.
Stornování 14 dní před počátkem pobytu a méně – záloha propadá.
Zasláním zálohy objednavatel souhlasí se storno podmínkami ubytovatele.

8. Reklamace

Klient má právo na reklamaci, pokud nebyly objednané služby poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, v jakých jsou uvedeny v prezentaci na webu. Klient je povinen ihned po zjištění závady nebo nedostatku nahlásit tento stav pronajímateli, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě.

9. Pojištění

Chata i její vybavení jsou pojištěny pouze na odpovědnost pronajímatele za jím způsobené škody a živelné pohromy, nikoliv proti škodám na majetku klienta, ani škodám způsobeným klientem. Pronajímatel doporučuje klientovi uzavřít veškerá potřebná pojištění. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby klienta. O vhodnosti pobytu malých dětí v jednotlivých částech rekreačního objektu rozhoduje klient sám.

10. Závěrečná ustanovení

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 20.12.2020 a jsou závazné jak pro klienta, tak pro pronajímatele.

b) Klient potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných podmínek pro pobyty seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje zasláním objednávky.

c) Zasláním objednávky klient uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pronajímatelem. Pronajímatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k účelům týkajících se objednávky klienta.